GEMİ SÜRVEY İŞLEMLERİ

1)  BELGELENDİRME SÜRVEYLERİ

 

A)     400 GRT VE ÜSTÜ GEMİLER

Uluslar arası sefer yapan 400 GT’den büyük balık avlama gemileri, uluslar arası sefer yapan diğer ticaret gemileri ile kabotaj ve 100 mille sınırlı liman seferi bölgesinde çalışan Ro/Ro Yolcu feribot, yolcu gemisi,tanker ve özel maksatlı gemilerin 10.11.2006 tarih ve 36342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin” Ek-1’i “Belgeler ve Dökümanlar Listesi”nde beliritilen belgelerine ilişkin yapılacak olan, sürvey hizmetleri ile belgelendirme işlemleri “İstanbul Gemi Sürvey Başkanlığı”nca yürütülecektir.

Yukarida belirtilen gemiler için yapılan sürvey başvuruları Liman Bsşksnlıkları tarafından kabul edilecek olup, sürvey işlemleri “İstanbul Gemi Sürvey Başkanlığı” koordinesinde yürütülecek ve ilgili belgelendirmeler sadece “İstanbul Gemi Sürvey Başkanlığı” tarafından Bakanlığımız “Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü” adına yapılacaktır.

Ek-1

Belgeler ve Dokümanlar Listesi

 

1)      ULUSAL BELGELER :

 

                a) Denize Elverişlilik Belgesi.

                b) Yola Elverişlilik Belgesi

                c) Tonilato Belgesi.

                ç) Fribord Belgesi.

                d) Azami Yolcu Sayısı Belgesi.

                e) Ulusal Teçhizat Belgesi  (SOLAS V uyarınca).

                f) Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (SOLAS V uyarınca)     

                g) Daimi Nezaret Altında Olmayan Makine Dairesi Belgesi.

                ğ) Can Kurtarma Araçları, Can Salları ve Kurtarma Botları Belgesi (SOLAS III uyarınca).

                h) Yükleme ve Boşaltma Teçhizatı Belgesi.

                ı) Soğuk Ambar Tesisat Belgesi.

                i) Teçhizat Onay veya Doğrulama Belgeleri

                j) Gemi Teçhizatı Belgesi  (SOLAS V uyarınca)

               

2)      ULUSLARARASI BELGELER:

 

                a) Uluslararası Tonilato Belgesi (International Tonnage Certificate - 1969).

                b) 1- Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi (Passenger Ship Safety Certificate),

                2- Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Construction Certificate),

                3- Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Equipment Certificate),

                4- Yük Gemisi Telsiz Telgraf Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Certificate),

                5- Yük Gemisi Telsiz Telefon Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate),

                6- Yük Gemisi Telsiz Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Radio Certificate),

                7- Muafiyet Sertifikası (Exemption certificate) (gerekli durumlarda yüklerin listesini de içerir. ),

                8- Yük Gemisi Emniyet Sertifikası (Cargo Ship Safety Certificate).

                c) 1- Sıvılaştırılmış Gazları Dökme Halde Taşımak için Uluslararası Uygunluk Belgesi   

(International Certificate ofFitness for Carriage of Liquefied Gases in Bulk),

2- Sıvılaştırılmış Gazları Dökme Halde Taşımak için Uygunluk Belgesi  (Certificate of Fitness for the Carriage ofLiquefied Gases in Bulk).

ç) 1- Tehlikeli Kimyasal Maddeleri Dökme Halde Taşımak için Uluslararası Uygunluk Belgesi (InternationalCertificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk),

2- Tehlikeli Kimyasal Maddeleri Dökme Halde Taşımak için Uygunluk Belgesi (Certificate of Fitness for theCarriage of Dangerous Chemicals in Bulk).

                d) Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlenmesi Belgesi (International Oil Pollution Prevention Certificate).

                e) Zararlı Sıvı Maddeleri Dökme Halde Taşımak için Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlenmesi Belgesi

(International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk).

                f) 1- Milletlerarası Yükleme Sınırı Belgesi (International Load Line Certificate -1966),

                2- Milletlerarası Yükleme Sınırı Muafiyet Belgesi (International Load Line Exemption Certificate).

                g) Yağ kayıt defteri (Oil record book) bölüm 1 ve 2

                ğ) Yük kayıt defteri (Cargo record book.).

                h) Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (Minimum Safe Manning Document).

                ı) STCW Sözleşmesine göre düzenlenmiş her türlü personel belgeleri.

                i) Tıbbi belgeler (Medical certificates), (Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine ilişkin 73 No’lu ILO

Sözleşmesi).

                j) Denge bilgisi (Stability information).

                k) Gemilerin Emniyetli İşletimi ve Kirlenmenin Önlenmesi İçin Uluslararası Yönetim Kodu

(InternationalManagement Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) uyarınca verilen Emniyetli Yönetim Belgesi (Safety Management Certificate) ve Uygunluk Belgesi (Document of Compliance) kopyası  (SOLAS, Bölüm IX).

l) Klas kuruluşu tarafından geminin tekne kuvveti ve makine donanımına ilişkin düzenlenen belgeler (geminin klaslıolması halinde).

                m) Tehlikeli yük taşıyan gemiler için özel gerekliliklerle birlikte uygunluk belgesi.

                n) Yüksek Hızlı Tekne Emniyet Belgesi (High Speed Craft Safety Certificate) ve yüksek hızlı tekne faaliyet izni.

                o) Özel tehlikeli yükler listesi (Dangerous goods special list) veya manifesto veya ayrıntılı istif planı.

                ö) Test ve talim kayıtları ile ilgili gemi jurnalleri ve can kurtarma donanım ve teçhizatları kontrol ve bakım

kayıtlarının tutulduğu jurnaller.

                p) Özel Amaçlı Gemi Emniyet Belgesi (Special purpose ship safety certificate).

                r) Hareketli Kıyısal Sondaj Birimi Emniyet Belgesi (Mobile offshore drilling unit safety certificate).

                s) Petrol tankerlerinde son balastlı sefer için yağ tahliye izleme ve kontrol sistemi

(oil discharge monitoring andcontrol system) kayıtları.

                ş) İçtima listesi (Muster list), yangın kontrol planı ile yolcu gemileri için  hasar kontrol planı.

                t) Gemide Petrol Kirliliğini Önleme Acil Planı (Shipboard oil pollution emergency plan).

                u) Dökme yük gemileri ve petrol tankerleri için sörvey rapor dosyaları (Survey report files).

                ü) Daha önceki liman devleti kontrol denetim raporları.

                v) Ro-ro yolcu gemileri için, A/A-azami oran (maximum ratio) hakkında bilgi.

                y) Tahıl Taşıma için Yetkilendirme Belgesi (Document of authorization for the carriage of grain).

                z) Yük Bağlama Kılavuzu (Cargo securing manual).

                aa) Çöp Yönetim Planı (Garbage management plan) ve Çöp Kayıt Defteri (garbage record book).

                bb) Yolcu gemilerinin kaptanları için karar destek sistemi

(Decision support system for masters of passenger ships).

                cc) Düzenli hatlarda sefer yapan yolcu gemileri için Arama ve Kurtarma İşbirliği Planı (SAR cooperation plan).

                çç) Yolcu gemileri için operasyonel kısıtlamalar listesi (List of operational limitations for passenger ships).

                dd) Dökme yük gemisi kitapçığı (Bulk carrier booklet).

                ee) Dökme yük gemileri için yükleme ve tahliye planı.

                ff) Sigorta sertifikası veya petrol kirliliği zararlarından doğan hukuki sorumluluklar ile ilgili herhangi

bir finansalgüvence (CLC 92).

                gg) Uluslararası Gemi Güvenlik Belgesi (International Ship Security Certificate).

                ğğ) Sözleşmelerce taşınması zorunlu tutulan diğer gemi belgeleri.

B)   400 GRT ALTI GEMİLER

İdari saha gemi denetimi ve benzeri gemi denetim işlemleri ile beraber, uluslararası sefer yapan 400 GT’den büyük balık avlama gemileri, uluslararası sefer yapan diğer ticaret gemileri ile kabotaj ve 100 mille sınırlı liman seferi bölgesinde çalışan Ro/Ro Yolcu feribot, yolcu gemisi, tanker ve özel maksatlı gemilerin haricindeki gemiler için, 10.11.2006 tarih ve 36342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin” Ek-1’i “Belgeler ve Dökümanlar Listesi”nde beliritilen belgelerine ilişkin yapılacak olan denetim hizmetleri ve belgelendirme işlemleri tüm Liman Başkanlıklarımızca sorumluluk ve yetki alanı kapsamında, yetkilendirilmiş olan gemi denetim uzmanları ve/veya eğitim alarak yetkilendirilmiş personel tarafından yürütülecektir.

 

Denetim listelerine ulaşmak için;

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13556&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

 

1.    EK-6 BALIKÇI GEMİLERİ DENETİM LİSTESİ

2.    EK-7 LİMAN SEFERİ BÖLGESİNDEKİ YOLCU GEMİSİ / MOTORU VE GEZİNTİ / TENEZZÜH GEMİSİ DENETİM LİSTESİ

3.    EK-8 LİMAN SEFER BÖLGESİNDEKİ RO-RO YOLCU GEMİLERİNİN DENETİM LİSTESİ

4.    EK-9 TİCARİ YATLARIN DENETİM LİSTELERİ

5.    EK-10 SPORTİF VE GEZİ AMAÇLI KULLANILAN TİCARİ SÜRAT MOTORLARI DENETİM LİSTESİ

6.    EK-11 ULUSAL SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ DENETİM LİSTESİ

7.    EK-12 500 GT’DEN AZ ULUSLARARASI SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ DENETİM LİSTESİ

8.    EK-13 HİZMET BOTUNUN DENETİM LİSTESİ

9.    EK-14 SU ARACI DENETİM LİSTESİ

10. EK-15 TAM BOYU 15 METREDEN KÜÇÜK LİMAN İÇİ YOLCU TEKNELERİNDE DENGE KRİTERİ

11. EK-16 TAM BOYU 15 METRE VE 24 METRE ARASINDA VE YOLCU KAPASİTESİ 13-36 YOLCU ARASINDA OLAN YOLCU GEMİLERİ İÇİN DENGE KRİTERİ

12. EK-17 37-150 YOLCU ARASINDA YOLCU TAŞIYAN 24 METREDEN KÜÇÜK YOLCU GEMİLERİ İÇİN DENGE KRİTERLERİ

13. EK-20 MAKİNE İLE İLGİLİ PERİYODİK TESTLER

14. EK-21 SİNTİNE POMPASI VE SİNTİNE SEVİYE ALARMI GEREKSİNİMLERİ

15. EK-22 TAM BOYU 15 M NİN ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI SEFER YAPAN GEMİLER İLE 36 DAN FAZLA YOLCU TAŞIYAN YOLCU GEMİLERİNİN MAKİNE DAİRESİNDE KULLANILACAK YANGINA KARŞI İZOLASYON MALZEMELERİ İÇİN MİNİMUM KRİTERLER

16. EK - 23 GEMİ TİPLERİNE GÖRE EĞİTİM VE TALİM GEREKLİLİKLERİ

17. EK-24 PİS SU TANK KAPASİTESİ BELİRLENMESİNDE DEĞERLER

18. EK-25 ULUSLARARASI STANDARTLAR ÖRGÜTÜ (ISO) STANDARTINDA PİS SU TAHLİYE BAĞLANTISI

      EK-26 ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO) STANDARTINDA PİS SU TAHLİYE BAĞLANTISI

 

2) ÖN SÖRVEY VELİMAN DEVLETİ DENETİMLERİ

 

Ön Sörvey / Program dışı denetimler, Liman Devleti Denetimleri, tüm Liman Başkanlıklarımızca sorumluluk ve yetki alanı kapsamında, yetkilendirilmiş olan gemi denetim uzmanları ve/veya eğitim alarak yetkilendirilmiş personel tarafından yürütülecektir.